De Bugnet Stichting Nederland is opgericht op 3 april 2002. Doelstelling: het verlenen van steun aan personen en instellingen die de methode Bugnet benutten voor revalidatie van lichamelijk gehandicapten en voor reïntegratie door die gehandicapten zelf in het maatschappelijk leven.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • F.van Gunsteren, voorzitter;
  • T.van den Bout, secretaris;
  • J.A. Borghuis, penningmeester;
  • A.C.J.H. Borghuis - Knol, lid.

Contact: http://www.stichting-bugnet.eu ; of per e-mail: glenseli@outlook.com

De activiteiten van de Bugnet Stichting bestaan o.a. uit:

  • voorlichting door middel van deze Website,
  • cursussen voor en begeleiding van fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Wij gebruiken in de cursussen een beperkt aantal anonieme casussen. Voor het gebruik van de casussen bij de activiteiten van de Bugnet Stichting vragen wij om expliciete toestemming van de betrokken cliënt.  Hetzelfde geldt voor het gebruik van beeld materiaal.

Behandelgegevens: Persoonsgegevens/ gevoelige informatie met betrekking tot uw behandeling vallen onder het patiëntgeheim van uw behandelaar. Deze gegevens worden door hem/ haar niet gedeeld met de Bugnet Stichting.
De behandelaar kan op basis hiervan een anonieme casus samenstellen ten behoeve van de activiteiten van de Bugnet Stichting. In een dergelijk geval wordt de casus ter goedkeuring aan u voorgelegd en wordt deze alleen gebruikt voor de activiteiten van de Bugnet  Stichting Nederland en indien u hiermee schriftelijk instemt.  Hetzelfde geldt voor gebruik van beeld materiaal.

Wanneer u in het verleden met een dergelijk gebruik hebt ingestemd maar deze goedkeuring wilt intrekken, dan kunt u dit zonder opgaaf van redenen doen via het volgende email adres: alenseli@outlook.com. (Zie verder hieronder "Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen".

Persoonsgegevens in het contactformulier: Persoonsgegevens u gebruikt in het contactformulier, zoals uw naam, eMail adres, IP adres, worden alleen gebruikt in de e-mail correspondentie met ons..

Website bezoekgegevens: De Bugnet Stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers  in het algemeen en in het bijzonder niet over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via alenseli@outlook.com, dan verwijderen wij deze onbedoeld verzamelde informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming: Stichting Bugnet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren Persoonsgegevens: Stichting Bugnet bewaart geen persoonsgegevens met uitzondering van de E-mail correspondentie via het contactformulier. De E-mail correspondentie wordt niet langer dan strikt nodig bewaard, dwz tot het moment dat u behandeld wordt en vervolgens direct contact met de behandelaar heeft. 

Delen van persoonsgegevens met derden: Stichting Bugnet verstrekt geen informatie aan derden tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken: Stichting Bugnet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bugnet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar alenseli@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Bugnet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Bugnet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via alenseli@outlook.com